Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Wymiana pionów wody zimnej i kanalizacji – Chorzów, ul. Dąbrowskiego 30

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych  Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert:  29 marca 2021 do godz. 10,00.


 


Załącznikami do każdej z ofert są:

  1. Formularz strony tytułowej oferty
  2. Zał. Nr 1.- oświadczenie oferenta (ust 1,2,3 pkt II zapytania)
  3. Zał. Nr 2  oświadczenie udzieleniu zgody na udost. danych osobowych
  4. Zaświadczeniao niezaleganiu z opłatami względem ZUS i US ( ważne 1 miesiąc) (ust 5,6,7 pkt II zapytania)
  5. Wypis ze stosownego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  6. Zaakceptowany projekt umowy
  7. Kosztorys ofertowy oraz pozostałe dokumenty wymienione w cz.II zapytania
  8. Referencje podmiotów zarządzających nieruchomościami wielorodzinnymi z ostatnich dwóch lat.

Zapytania ofertowe należy odebrać w dziale eksploatacji Spółdzielni.

FORMULARZE PRZETARGOWE NA ROBOTY BUDOWLANE:

Załącznik do oferty – oświadczenie oferenta

Zgoda oferenta na udostępnienie danych osobowych

Oferta wzór

Umowa-wzór