Roboty budowlane

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 i troską o wspólne bezpieczeństwo informujemy, że odwołuje się przetargi.

Po ustaniu okoliczności stanowiących podstawę tej decyzji, o terminie przetargów Spółdzielnia powiadomi w przyjęty sposób.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na nastepujące roboty:

Remont balkonów wraz z wymianą balustrad (8 szt) – Chorzów, ul. Maciejkowicka 1

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe(…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni- w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 24.03.2020 do godz.10,00.


Załącznikami do każdej z ofert są:

  1. Formularz strony tytułowej oferty
  2. Zał. Nr 1.- oświadczenie oferenta (ust 1,2,3 pkt II zapytania)
  3. Zał. Nr 2  oświadczenie udzieleniu zgody na udost. danych osobowych
  4. Zaświadczeniao niezaleganiu z opłatami względem ZUS i US ( ważne 1 miesiąc) (ust 5,6,7 pkt II zapytania)
  5. Wypis ze stosownego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  6. Zaakceptowany projekt umowy
  7. Kosztorys ofertowy oraz pozostałe dokumenty wymienione w cz.II zapytania
  8. Referencje podmiotów zarządzających nieruchomościami wielorodzinnymi z ostatnich dwóch lat.

Zapytania ofertowe należy odebrać w dziale eksploatacji Spółdzielni.

FORMULARZE PRZETARGOWE NA ROBOTY BUDOWLANE:

Załącznik do oferty – oświadczenie oferenta

Zgoda oferenta na udostępnienie danych osobowych

Oferta wzór

Umowa-wzór