Roboty budowlane

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Wykonanie usług w zakresie prac związanych z utrzymaniem technicznym całodobowego pogotowia awaryjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w dni wolne od pracy oraz w poniedziałki od 17,00 do 7,00, wtorki do czwartki od 15,00 do 7,00 i piątki od 13,00.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni- w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 4.12.2024 przed godz. 10,00.


Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „zapytania o cenę” na następujące roboty:

Zabudowa daszków nad balkonami, strona wschodnia – 2 szt – Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17 H,I.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni- w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 24.11.2023 do godz. 10,00.

Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej.


Załącznikami do każdej z ofert są:

  1. Formularz strony tytułowej oferty
  2. Zał. Nr 1.- oświadczenie oferenta (ust 1,2,3 pkt II zapytania)
  3. Zał. Nr 2  oświadczenie udzieleniu zgody na udost. danych osobowych
  4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami względem ZUS i US ( ważne 1 miesiąc) (ust 5,6,7 pkt II zapytania)
  5. Wypis ze stosownego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  6. Zaakceptowany projekt umowy
  7. Kosztorys ofertowy oraz pozostałe dokumenty wymienione w cz.II zapytania
  8. Referencje podmiotów zarządzających nieruchomościami wielorodzinnymi z ostatnich dwóch lat.

Zapytania ofertowe należy odebrać w dziale eksploatacji Spółdzielni.


FORMULARZE PRZETARGOWE NA ROBOTY BUDOWLANE:

Załącznik do oferty – oświadczenie oferenta

Zgoda oferenta na udostępnienie danych osobowych

Oferta wzór

Umowa-wzór