Roboty budowlane

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „Zapytania o cenę” na następujące roboty:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej adaptacji oraz zagospodarowania pomieszczeń strychu na 3 mieszkania ( architektura, instalacja elektryczna, wod-kan, kosztorysy, uzgodnienia, pozwolenia) w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 30.

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych  Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 21.12.2020 do godz. 10,00.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie „Zapytania o cenę” na następujące roboty:

Remont dachu – Chorzów, ul. Narutowicza 6

Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych  Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (…) można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni – w godzinach jej pracy.

Termin składania ofert: 21.12.2020 do godz. 10,00.


Załącznikami do każdej z ofert są:

  1. Formularz strony tytułowej oferty
  2. Zał. Nr 1.- oświadczenie oferenta (ust 1,2,3 pkt II zapytania)
  3. Zał. Nr 2  oświadczenie udzieleniu zgody na udost. danych osobowych
  4. Zaświadczeniao niezaleganiu z opłatami względem ZUS i US ( ważne 1 miesiąc) (ust 5,6,7 pkt II zapytania)
  5. Wypis ze stosownego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  6. Zaakceptowany projekt umowy
  7. Kosztorys ofertowy oraz pozostałe dokumenty wymienione w cz.II zapytania
  8. Referencje podmiotów zarządzających nieruchomościami wielorodzinnymi z ostatnich dwóch lat.

Zapytania ofertowe należy odebrać w dziale eksploatacji Spółdzielni.

FORMULARZE PRZETARGOWE NA ROBOTY BUDOWLANE:

Załącznik do oferty – oświadczenie oferenta

Zgoda oferenta na udostępnienie danych osobowych

Oferta wzór

Umowa-wzór