Lokale mieszkalne

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 i troską o wspólne bezpieczeństwo informujemy, że odwołuje się przetargi.

Po ustaniu okoliczności stanowiących podstawę tej decyzji, o terminie przetargów Spółdzielnia powiadomi w przyjęty sposób.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w

Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 4/8,

który odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. o godz.  8,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy  Ogrodowej 17K.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi: 37,58 m²

Stawka wywoławcza wynosi: 4,67 zł.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa  17K, tel. 767-66-16 wew. 35

Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 1 000,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie

27 1020 2368 0000 2802 0022 3461

najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

3. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.

4. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.

5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy jak 3 lat.

6. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w

Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 2/16,

który odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. o godz.  8,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy  Ogrodowej 17K.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi: 36,15 m²

Stawka wywoławcza wynosi: 5,63 zł.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa  17K, tel. 767-66-16 wew. 35

Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 1 000,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie

27 1020 2368 0000 2802 0022 3461

najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

3. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.

4. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.

5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy jak 3 lat.

6. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Posiadamy wolne lokale w ofercie bezprzetargowej kliknij tutaj