Lokale mieszkalne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w Chorzowie przy ulicy Maciejkowickiej 2/16, który odbędzie się w dniu 20 maja  2021 roku o godzinie  8,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy  Ogrodowej 17K –  – zgodnie z warunkami przetargu wskazanymi poniżej.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi : 36,15 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 5,59 zł.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni

adres do korespondencji: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament”, 41-940 Piekary Śl.  ul. Ogrodowa  17K      tel. 767-66-16   wew. 35

Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 1 000,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2. Uczestnicy przetargu   zobowiązani    są   dostarczyć    drogą   pocztową   do   Spółdzielni dokumenty   potwierdzające   wniesienie   wadium   oraz   dokumenty  o  zatrudnieniu   na okres nie  krótszy  jak 3 lata,  oświadczenie  o  deklarowanej najwyższej stawce czynszu najmu za m² powierzchni danego lokalu mieszkalnego, telefon kontaktowy, adres e-mail do doręczeń, adres zameldowania.

3. W przypadku,    gdy    po   otwarciu     dokumentacji    związanej   z  przetargiem  komisja przetargowa stwierdzi,  że co najmniej 2 oferty będą zawierały tę samą kwotę deklarowanej najwyższej   stawki   czynszu   najmu  za   m²  powierzchni  danego   lokalu    mieszkalnego Spółdzielnia wyznacza    dodatkowy   3   dniowy   termin,   celem    przedłożenia nowej deklarowanej   najwyższej    stawki   czynszu  najmu  za  m²   powierzchni  danego    lokalu mieszkalnego,  w  tym    przypadku  wygrywa  oferent,  który  złożył  korzystniejszą ofertę.

4. Wszelkie czynności   w   czasie   pandemii   za   wyjątkiem  dokumentacji,  o  której mowa wcześniej  odbywają  się  wyłącznie  drogą  korespondencji  e-mailowej na wskazany przez Spółdzielnię  adres, a także w uzasadnionych przypadkach drogą telefoniczną.

5. Przewodniczący Komisji   przetargowej   po  otwarciu  ofert  i  dokonaniu  w/w  czynności zamyka  przetarg,  a  następnie  ogłasza  imię  i nazwisko osoby fizycznej, albo nazwę osoby prawnej, która wygrała przetarg.

6. O fakcie  wygrania oferty przetargowej Spółdzielnia informuje zwycięzcę drogą e-mailową na wskazany przez oferenta adres do korespondencji elektronicznej.

7. Wadium złożone   przez   uczestnika , który   wygrał  przetarg  nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.

8. Wadium ulega   przepadkowi   jeżeli   osoba   wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament” położonego w Chorzowie przy ulicy Maciejkowickiej 2/22, który odbędzie się w dniu 20 maja  2021 roku o godzinie  9,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy  Ogrodowej 17K –  – zgodnie z warunkami przetargu wskazanymi poniżej.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi : 31,63 m²

Stawka wywoławcza wynosi : 5,59 zł.

Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni

adres do korespondencji: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament”, 41-940 Piekary Śl.  ul. Ogrodowa  17K      tel. 767-66-16   wew. 35

Warunki przetargu:

  1. Wadium w wysokości 1 000,00 zł płatne na konto bankowe:

PKO BP Piekary Śląskie 27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.

2. Uczestnicy przetargu   zobowiązani    są   dostarczyć    drogą   pocztową   do   Spółdzielni dokumenty   potwierdzające   wniesienie   wadium   oraz   dokumenty  o  zatrudnieniu   na okres nie  krótszy  jak 3 lata,  oświadczenie  o  deklarowanej najwyższej stawce czynszu najmu za m² powierzchni danego lokalu mieszkalnego, telefon kontaktowy, adres e-mail do doręczeń, adres zameldowania.

3. W przypadku,    gdy    po   otwarciu     dokumentacji    związanej   z  przetargiem  komisja przetargowa stwierdzi,  że co najmniej 2 oferty będą zawierały tę samą kwotę deklarowanej najwyższej   stawki   czynszu   najmu  za   m²  powierzchni  danego   lokalu    mieszkalnego Spółdzielnia wyznacza    dodatkowy   3   dniowy   termin,   celem    przedłożenia nowej deklarowanej   najwyższej    stawki   czynszu  najmu  za  m²   powierzchni  danego    lokalu mieszkalnego,  w  tym    przypadku  wygrywa  oferent,  który  złożył  korzystniejszą ofertę.

4. Wszelkie czynności   w   czasie   pandemii   za   wyjątkiem  dokumentacji,  o  której mowa wcześniej  odbywają  się  wyłącznie  drogą  korespondencji  e-mailowej na wskazany przez Spółdzielnię  adres, a także w uzasadnionych przypadkach drogą telefoniczną.

5. Przewodniczący Komisji   przetargowej   po  otwarciu  ofert  i  dokonaniu  w/w  czynności zamyka  przetarg,  a  następnie  ogłasza  imię  i nazwisko osoby fizycznej, albo nazwę osoby prawnej, która wygrała przetarg.

6. O fakcie  wygrania oferty przetargowej Spółdzielnia informuje zwycięzcę drogą e-mailową na wskazany przez oferenta adres do korespondencji elektronicznej.

7. Wadium złożone   przez   uczestnika , który   wygrał  przetarg  nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.

8. Wadium ulega   przepadkowi   jeżeli   osoba   wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 


Posiadamy wolne lokale w ofercie bezprzetargowej kliknij tutaj