Praca

Brak nowych ofert pracy.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” z siedzibą w  Piekarach  Śląskich,  adres: 41-940 Piekary Śląskie ul. Ogrodowa 17 K ,  nr  tel. 32-767-66-16, email: spoldzielnia@smdiament.pl

2. Dane przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy / rekrutacji, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny

4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora,

5. Każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

6. Każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy;

8. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych